วันต่อต้านการค้ามนุษย์ Together We Can “หยุด ค้า คน ”

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผนึกกำลังร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

รูปแบบการค้ามนุษย์

1.การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

2.การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก

3.การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น

4.การนำคนมาขอทาน

5.การเอาคนลงเป็นทาส

6.การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

7.การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

8.การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเป็นการขูดรีดบุคคล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ป้องกัน แก้ไขปัญหา ปราบปรามการค้ามนุษย์ หากพบเห็นรูปแบบการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 รูปแบบ แจ้งเบาะแสได้ที่ โทร สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share: