โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“จังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One Home เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม One Home หัวหน้าส่วนราชการ และประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุเมธพัฒโนทัย เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยและประธานฝ่ายฆราวาส นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) พร้อมจำนวนเงินได้จากทอดผ้าป่าสามัคคี 124,878บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial