ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างพลังเครือข่าย มุ่งสู่สุโขทัยเมืองผาสุก

พันธกิจ

 1. ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
 2. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกระดับ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial