ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

hr

วิสัยทัศน์

 • ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

พันธกิจ

 1. เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 2. เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 4. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน
 2. สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย
 3. พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม เสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
 4. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างพลังเครือข่าย มุ่งสู่สุโขทัยเมืองผาสุก

พันธกิจ

 1. ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
 2. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกระดับ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial