หลักการทรงงาน_resize
267054
SocialWelfareBanner_WEB
banner-02_11zon
banner-03_11zon
banner

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ข่าว สาร

931648011197
จุลสารประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2565

กิจกรรม

🟡สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น…

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ประกาศคนหาย

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

หน่วยงานที่เกี่ยว

สำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

107181
Total Visitors
178
Visitors Today
1
Live visitors
107181
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย


 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000


055-616417,055-611234


 sukhothai@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial