ประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน และผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวิตรี บุญนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน และผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial