โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“จังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One Home เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม One Home หัวหน้าส่วนราชการ และประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุเมธพัฒโนทัย เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยและประธานฝ่ายฆราวาส นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) พร้อมจำนวนเงินได้จากทอดผ้าป่าสามัคคี 124,878บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวณัฐพร นุ่มพรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้าน นายสมชาย หลำนุ้ย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวรัดับจังหวัด ประจำปี 2565 และลงเยี่ยมเยียน บ้าน นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


Share:ประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุรเดช ศรีโพธิหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วเกิดนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ว่ามีราษฎรขอรับความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายสมเกียรติ แมลงภู่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีดังกล่าว ที่ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ชุด

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พูดคุยให้กำลังใจ และให้การดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อครอบครัวของนายพะดลฯ ในโครงการครัวเรือนเปราะบาง และติดตามดูแลด้านความเป็นอยู่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial