วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ยาเสพติด🚫💊

พิษร้ายใกล้ตัวเรา ใครเสพก็มัวเมา
ความทุกข์เศร้าถึงครอบครัว👪

👉ยาเสพติด นอกจากจะส่งผลร้ายแก่ตัวผู้เสพเองแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวผู้เสพ นำความทุกข์เศร้ามาถึงครอบครัว

🔵 สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

📢 มาร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ กันนะคะ

🇹🇭 รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด #คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386


Share:วันต่อต้านการค้ามนุษย์ Together We Can “หยุด ค้า คน ”

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผนึกกำลังร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

รูปแบบการค้ามนุษย์

1.การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

2.การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก

3.การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น

4.การนำคนมาขอทาน

5.การเอาคนลงเป็นทาส

6.การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

7.การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

8.การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเป็นการขูดรีดบุคคล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ป้องกัน แก้ไขปัญหา ปราบปรามการค้ามนุษย์ หากพบเห็นรูปแบบการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 รูปแบบ แจ้งเบาะแสได้ที่ โทร สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 ขอเชิญชวนชาวสุโขทัยร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยภายใต้แนวคิด…”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย “ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย และเชิญชวนหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี และลดค่าใช้จ่าย เป็นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#จังหวัดสุโขทัย

#นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าพื้นถิ่นผูกปิ่นโตโชว์ย่ามงาม

#ผ้าทอสุโขทัย

#ผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัย

#ย่ามสุโขทัย

#ย่ามผ้าไทย


Share:สนง.พมจ.สุโขทัย จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่

เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้าวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (on gift policy) ในการปฏิบัติหน้าที่


Share:คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวณัฐพร นุ่มพรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้าน นายสมชาย หลำนุ้ย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวรัดับจังหวัด ประจำปี 2565 และลงเยี่ยมเยียน บ้าน นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial