”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 ขอเชิญชวนชาวสุโขทัยร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยภายใต้แนวคิด…”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย “ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย และเชิญชวนหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี และลดค่าใช้จ่าย เป็นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#จังหวัดสุโขทัย

#นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าพื้นถิ่นผูกปิ่นโตโชว์ย่ามงาม

#ผ้าทอสุโขทัย

#ผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัย

#ย่ามสุโขทัย

#ย่ามผ้าไทย


Share: