อบรมการใช้บัญชีทางการ Line Official Account ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมพาพันธ์ 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มนโยบายและวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการใช้บัญชีทางการ Line Official Account ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (zoom) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share: