ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ว่ามีราษฎรขอรับความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายสมเกียรติ แมลงภู่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีดังกล่าว ที่ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ชุด

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พูดคุยให้กำลังใจ และให้การดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อครอบครัวของนายพะดลฯ ในโครงการครัวเรือนเปราะบาง และติดตามดูแลด้านความเป็นอยู่


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอธิพงษ์ แสนละมูล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา แดนแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ /ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ณศาลหลักเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบ้านตึกวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตัวเองลดการพึ่งพิงจากภาครัฐรับทราบกฎหมายสิทธิสวัสดิการมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง


Share:ประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ บุญมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและการบริการของระบบการศึกษานอกระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้1.อำเภอเมืองสุโขทัย พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2.อำเภอคีรีมาศ พิจารณาจำนวน 1 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัย จำนวน 150 คน


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอธิพงษ์ แสนละมูล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:หารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวิตรี บุญนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าพบนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


Share:ประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ บุญมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและการบริการของระบบการศึกษานอกระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้1.อำเภอศรีสำโรง พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2.อำเภอศรีสัชนาลัย พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


Share:โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และเทคนิคการบริหารของผู้บริหารที่มีทศพิธราชธรรมในศตวรรษที่ 21”


Share:อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทส์ ปรีเปรม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีนายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และคณะ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอเพื่องานประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial