คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวณัฐพร นุ่มพรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้าน นายสมชาย หลำนุ้ย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวรัดับจังหวัด ประจำปี 2565 และลงเยี่ยมเยียน บ้าน นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


Share:ประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุรเดช ศรีโพธิหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วเกิดนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ว่ามีราษฎรขอรับความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายสมเกียรติ แมลงภู่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีดังกล่าว ที่ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ชุด

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พูดคุยให้กำลังใจ และให้การดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อครอบครัวของนายพะดลฯ ในโครงการครัวเรือนเปราะบาง และติดตามดูแลด้านความเป็นอยู่


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอธิพงษ์ แสนละมูล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา แดนแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ /ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ณศาลหลักเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบ้านตึกวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตัวเองลดการพึ่งพิงจากภาครัฐรับทราบกฎหมายสิทธิสวัสดิการมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง


Share:ประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ บุญมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและการบริการของระบบการศึกษานอกระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้1.อำเภอเมืองสุโขทัย พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2.อำเภอคีรีมาศ พิจารณาจำนวน 1 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัย จำนวน 150 คน


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอธิพงษ์ แสนละมูล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:หารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวิตรี บุญนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าพบนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


Share:ประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ บุญมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและการบริการของระบบการศึกษานอกระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้1.อำเภอศรีสำโรง พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2.อำเภอศรีสัชนาลัย พิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial