อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทส์ ปรีเปรม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีนายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และคณะ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอเพื่องานประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share: