ร่วมรับการสนับสนุน เครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 300 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการสนับสนุน เครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 300 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share: