การให้บริการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

การให้บริการภายในศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัย

คุ้มครองเด็กตามกฎหมาย

การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ขั้นตอนขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ


Share: