โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และเทคนิคการบริหารของผู้บริหารที่มีทศพิธราชธรรมในศตวรรษที่ 21”


Share:อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทส์ ปรีเปรม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีนายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และคณะ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอเพื่องานประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลหนองกระดิ่ง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา ต๊ะสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายนาวิน มอมขุนทด พนักงานขับรถยนต์ และนางสาวสาลิณี กล่ำบุตรนักศึกษาฝึกวิชาชีพ ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลหนองกระดิ่ง ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนตำบลหนองกระดิ่ง และผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


Share:ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลในเมือง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง นักสังคมสงเคราะห์ นายศุภวิชญ์ รวบรัด นักพัฒนาสังคม และ นายวีรยุทธ เดื่อทอง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมวัดใหม่คลองหอม ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


Share:ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 พม.สุโขทัย

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุชาวดี มะหลีแก้ว ตำแหน่ง นักจ้ตวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 พม.สุโขทัย ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ในขณะปฏิบัติงาน มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม โทรเข้ามาติดต่อขอรับบริการสายด่วน 1300 พม.สุโขทัย เพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน จำนวน 2 สาย


Share:ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางศิริพร ไร่นุ่น ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางรุ้งลาวัลย์ ศรีสังวรณ์ นักพัฒนาสังคม และนายนาวิน มอมขุนทด พนักงานขับรถยนต์เข้าพบนายนนธ์ มานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล


Share:ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลดงคู่

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางศิริพร ไร่นุ่น ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางรุ้งลาวัลย์ ศรีสังวรณ์ นักพัฒนาสังคม และนายนาวิน มอมขุนทด พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับผู้นำชุมชน และอพม.ตำบลดงคู่ ตำบลศรีสัชนาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


Share:ประชุมเกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบมือถือ (อพม.Smart)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวิตรี บุญนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ และตัวแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบมือถือ (อพม.Smart) โดยความร่วมมือของมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ม.นเรศวรพิษณุโลก ณ ห้ องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย


Share:ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลธานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. สุรเดช ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมี นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่ได้เข้าข่ายภัยพิบัติ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. สุรเดช ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่ได้เข้าข่ายภัยพิบัติ บริเวณชุมชนคลองตาเพชร มีครัวเรือนได้รับความเสียหาย 3 ครัวเรือน โดยมี นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial