คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวณัฐพร นุ่มพรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้าน นายสมชาย หลำนุ้ย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวรัดับจังหวัด ประจำปี 2565 และลงเยี่ยมเยียน บ้าน นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


Share: