โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา แดนแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ /ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ณศาลหลักเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบ้านตึกวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตัวเองลดการพึ่งพิงจากภาครัฐรับทราบกฎหมายสิทธิสวัสดิการมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง


Share: