หารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวิตรี บุญนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าพบนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมด้านข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล Tp Map ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


Share: