โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และเทคนิคการบริหารของผู้บริหารที่มีทศพิธราชธรรมในศตวรรษที่ 21”


Share: